Obchodní zákoník (513/1991 Sb.) - Oddíl 1 - Odstoupení od

Cenová opční smlouva

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Vyplývá-li ze smlouvy, že množství zboží je určeno ve smlouvě pouze přibližně, je prodávající oprávněn určit přesné množství zboží, které má být dodáno, ledaže smlouva přiznává toto právo kupujícímu. Pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného, nesmí odchylka přesáhnout 5 % množství stanoveného ve smlouvě.

Smlouva o poskytování služeb podpory infrastruktury DC VZP

Stejně jako u všech cenných papírů, možnosti obchodování s sebou nese riziko změny hodnoty opce v čase. Nicméně, na rozdíl od tradičních cenných papírů se výnos z držení možnost mění nelineárně s hodnotou podkladových a dalších faktorech. Z tohoto důvodu rizika spojená s držbou možnosti jsou složitější pochopit a předvídat.

Bulletin advokacie, odborný právnický portál | OZ v praxi

Jde-li o situace, kdy má kupující převzít věc od třetí osoby, přechází na něho nebezpečí škody okamžikem, kdy mohl s věcí nakládat, ne však dříve než v době určené jako čas plnění. Přechod nebezpečí škody na věci, má-li prodávající předat zboží dopravci, řeší ustanovení § 7678 NOZ.

KONCESNÍ SMLOUVA

V obchodních podmínkách, které lze „ušít na míru“ právě specifikům tohoto plnění, by pak mj. pochopitelně neměla být i ustanovení zneužívající monopolní či dominantní postavení jedné smluvní strany.

Smlouva kupní :: Bulletin Advokacie

Je-li kupujícím spotřebitel, použije se § 7595 odst. 6 pouze tehdy, pokud dopravce určil kupující, aniž mu byl prodávajícím nabídnut. V opačném případě je věc kupujícímu odevzdána, až mu ji dopravce předá.  

Know-how a obchodní tajemství - Catalog of Frantisek

Je však možno sjednat i výhradu lepšího kupce , která je upravena v ustanovení § 7657 a 7658. Uzavřením kupní smlouvy s výhradou lepšího kupce nabývá prodávající právo dát přednost lepšímu kupci, přihlásí-li se v určené lhůtě. Tato lhůta činí u movitých věcí tři dny a u nemovitých věcí jeden rok od uzavření smlouvy.

Převzal-li kupující zboží , má podmínka povahu podmínky rozvazovací a platí, že kupující zboží schválil, jestliže je písemně neodmítne ve zkušební době. Kupující nemá právo zboží odmítnout, jestliže nemůže zboží vrátit ve stavu, v jakém je převzal. Ke změnám vyvolaným vyzkoušením věci se nepřihlíží.  

Podle navazujícího ustanovení § 7596 nastanou při odeslání účinky odevzdání věci kupujícímu jejím předáním dopravci, označí-li prodávající věc zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno. Hrozí-li věci rychlá zkáza a není-li na upozornění čas, není upozornění nutné.

Je-li nabytí vlastnického práva kupujícím podmíněno zaplacením kupní ceny ve splátkách, nezakládá prodlení kupujícího se splátkou nepřesahující desetinu kupní ceny samo o sobě právo prodávajícího od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení věci, pokud kupující splátku zaplatí nejpozději v době splatnosti následující splátky a společně s ní.

Držitel opce volání v americkém stylu může prodat svou volbu držení kdykoliv do data expirace, a bude uvažovat o tom, když spotová cena Burzy je nad realizační cenu, a to zejména v případě, že očekává, že cena opce k poklesu. Tím, že prodává možnost brzy v takové situaci, že obchodník může realizovat okamžitý zisk. Alternativně se může využít možnost - například pokud neexistuje sekundární trh pro volby - a poté je prodávat akcie, realizaci zisku. Obchodník by zisk v případě, že spotové ceny akcií vzroste o více než prémie. Například v případě, že realizační cena je 655 a zaplacené pojistné je 65, pak v případě, že spotová cena 655 vzroste na pouhých 665 transakce je vyrovnaný zvýšení ceny akcií nad 665 vytváří zisk.

Neurčí-li strany ve smlouvě, která doba je rozhodující pro posuzování cenových změn, přihlíží se k cenám v době uzavření smlouvy a v době, kdy měl prodávající zboží dodat. Má-li se dodání zboží uskutečnit během určité lhůty, je rozhodná doba skutečného včasného plnění, jinak konec této lhůty.

Ustanovení o předkupním právu reagují na praktické zkušenosti s dosavadní úpravou, která vede k různým interpretacím a k celkové právní nejistotě. Nově ustanovení vycházejí sice i nadále ze zdejší úpravy, ale také podstatnou měrou přihlížejí k právní úpravě německé (§ 968 až 978 BGB).  

Podle důvodové zprávy NOZ jsou pod nadpisem Povinnosti prodávajícího v § 7587 až 7599 shrnuta ustanovení, pro jejichž obsah jsou povinnosti prodávajícího určující a podstatné. Název pododdílu byl po vzoru obchodního zákoníku zachován, třebaže se v některých ustanoveních jsou upravena i práva prodávajícího (např. právo určit za stanovených podmínek dodatečně vlastnosti prodávané věci), ale i práva kupujícího (např. právo odmítnout věci dodané v přebytečném množství), protože - podle názoru zákonodárce - ze systematického hlediska a v zájmu srozumitelnosti navrhované úpravy nelze tato doplňující pravidla od povinností prodávajícího oddělit.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář