Měnové riziko | Forex slovník pojmů

Měnové riziko mezinárodního obchodu

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Léto je v plném proudu a dvě Mupácké vícedenní akce za námi. Díky skvělým lidem jsme si maximálně užívali jak na horách v Bedřichově, tak na řece Jizeře v okolí Českého ráje. A byl to, zásluhou počasí, účastníků a okolní přírody, opravdový ráj.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Pokud takovéto doložky nejsou v kontraktu realizovatelné, má výrobce možnost zajistit se před rizikem vzestupu cen surovin využitím burzovních termínových obchodů, a to buď efektivním termínovým nákupem, nebo tzv. hedžovou (zajišťovací) transakcí. Tyto obchody však nedávají záruku, že povedou k příznivějšímu výsledku oproti obchodu nezajištěnému. Poskytují vývozci pouze kalkulační jistotu, a zajišťují jej tak před eventuálními nepříznivými důsledky tržního vývoje.

Regionální studia a mezinárodní obchod - anotace předmětů

Rizika zahraničních ekonomických vztahů jsou vyvolávána vývojem vnějších podmínek, ale intenzita jejich dopadu může být zostřena také příčinami vnitřními: nedostatky v řízení podniku, neodpovídající kvalifikací zaměstnanců, zanedbáním určitých okruhů činnosti, opožděnou reakcí na změny vnějších podmínek. Opatření proti těmto nedostatkům působí zároveň jako faktor prevence rizikovosti. Účelem je zabránit tomu, aby podniky nezostřovaly rizika, která nemohou přinést žádný efekt. Součástí politiky firem by mělo být také rozvíjení znalostí a dovedností, jak využívat dostupné nástroje a praktiky k řízení rizikovosti.

Měnové riziko lze snížit zajištěním | Hospodářské noviny

Neplnění kontraktu dodavatelem či vadné plnění kontraktu představuje riziko na straně kupujícího. Nástrojem jeho prevence je pozornost věnovaná výběru dodavatele a hodnocení jeho spolehlivosti, profesní zdatnosti, zkušeností z dosavadní spolupráce apod. Nástrojem omezení tohoto rizika může být bankovní záruka za řádné provedení kontraktu, požadavek kontrolního certifikátu svědčícího o množství a/nebo kvalitě dodaného zboží vystaveného nezávislou kontrolní organizací, sjednání záruk za kvalitu dodaného zboží včetně lhůt pro jejich uplatnění apod.

Rizika v mezinárodním obchodě

Absolutní ochrana před dopadem kurzového rizika neexistuje. Firmy působící v mezinárodním obchodě musejí věnovat pozornost vývoji kurzů jednotlivých měn a faktorům, které jejich pohyb ovlivňují, a využívat svých znalostí v komerční politice. Předvídání měnového vývoje je však poměrně obtížné.
Pro omezení negativního vlivu kurzového rizika využívají podniky řadu postupů a nástrojů, které modifikují dopad pohybu měnových kurzů na výsledky činnosti v mezinárodních ekonomických vztazích.

Měnová válka: Přelud nebo realita?

Centrální banka může realizovat devizové intervence , tedy prodávat domácí měnu a nakupovat měny cizí. Poslední skupinou opatření jsou nestandardní postupy a používání postupů, jako je kvantitativní uvolňování , kdy jsou za nově natištěné peníze nakupovány domácí dluhopisy.

Měnová válka, která je také označována za konkurenční či soutěživou devalvaci, představuje situaci, kdy si jednotlivé státy navzájem konkurují relativně nízkým kurzem vlastní měny. S oslabením vlastní měny klesá v zahraničí cena vyváženého zboží a služeb, ceny toho, co se dováží, naopak rostou. Domácí ekonomika a zaměstnanost může růst, protože poptávka na zahraničních trzích roste. Stinnou stránkou ovšem je, že zvýšení cen dovozu může poškodit kupní sílu občanů.

Každá oblast podnikání je spojena s riziky, která mohou způsobit, že dosažený výsledek se bude lišit od předpokládaného v důsledku nahodilých vlivů. Některá rizika mají velmi širokou působnost, např. riziko změny tržní situace, jiná jsou specifická pro dané odvětví či pro určité činnosti. Příkladem může být stavebnictví, které je ovlivňováno klimatickými vlivy, nebo hornictví, na které působí vlivy geologické. Podstupování některých rizik může ovlivnit výsledek pouze negativně (např. rizika spojená s přepravou zboží), jiná rizika mohou působit oběma směry a přinášet i příznivější výsledek oproti předpokladu (např. riziko pohybu cen). Tato skupina rizik bývá označována jako rizika spekulativní.

V zahraničních ekonomických vztazích podniku tento přístup znamená, že rizikovost podnik zvažuje ve velké většině rozhodování strategického významu. Jde zejména o otázky volby teritorií pro podnikatelské aktivity firmy, o výběr konkrétních forem zahraničních ekonomických vazeb podniku, o rozhodování o distribučních cestách a obchodních partnerech, o respektování vývoje na zbožových a finančních trzích apod. Užší kontakt se zahraničními trhy většinou rizika zvyšuje, ale umožňuje rychlejší reagování na podmínky těchto trhů, a tím může pozitivně působit na podnikatelské výsledky.

Výraznější kurzové změny však mají širší vliv na zahraniční ekonomické vztahy podniků. V důsledku vývoje kurzu podnik může ztratit svou schopnost cenově konkurovat na zahraničních trzích, a tím nemůže naplnit své původní prodejní záměry. Někdy může kurzový vývoj přístup na určitý trh naopak usnadnit. Působení vývoje měnového kurzu na podnikatelské záměry firmy bývá označováno jako ekonomická expozice (z angl. economic exposure).

Tímto pojmem bývají označována rizika vyplývající z nesplnění závazku obchodním partnerem. Tato rizika se dotýkají vztahů mezi exportérem a importérem, ale i průvodních služeb využívaných v obchodě, např. vztahů k dopravcům, zasílatelům, kontrolním společnostem, pojišťovnám apod. Zvýšená rizikovost v oblasti komerčních rizik ovlivňuje dosažené výsledky většinou negativně tím, že obchodník buď vůbec neuskuteční předpokládanou transakci, nebo dosáhne při její realizaci horšího výsledku, než očekával.

Předmět začíná klasifikací nástrojů, které EU má na základě primárního práva k dispozici. Seznamuje s podstatou fungování jednotlivých vnějších politik, s důrazem na historické, ekonomické a politické souvislosti jejich vzniku a realizace, a dále na používané nástroje, jimiž jsou tyto politiky uskutečňovány. Zvláštní pozornost se věnuje výchozím podmínkám utváření dvoustranných a mnohostranných vztahů EU s třetími zeměmi (skupinami zemí) a seznámení se s klíčovými fakty ohledně významu jednotlivých zemí a regionů světa z hlediska zájmů EU, režimu vztahů vůči nim a zhodnocení perspektivy pro EU, resp. ČR jako obchodních partnerů.

Tržní riziko však ovlivňuje hospodářské výsledky podniků v širším rozsahu. Dotýká se realizace jejich podnikatelských záměrů do budoucna a všech rozhodnutí s dlouhodobými účinky včetně rozhodování investičních. V tomto smyslu musí tržní riziko podstoupit každý podnik. Efektivní ochrana před tímto rizikem neexistuje, respektive je možno ji hledat ve zdokonalení systému podnikového řízení.

Podstupování rizik v zahraničních ekonomických vztazích je objektivní. Neexistuje ani možnost absolutní ochrany před těmito riziky ve smyslu vyloučení jejich vlivu na výsledky podniků. Přesto ale podniky mohou ovlivňovat svými postupy míru přijímaných rizik, a to nezávisle na tom, zda si tento důsledek uvědomují.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář