INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI | Studijní materiály, maturitní otázky

Vrcholové investiční strategie

Vrcholové investiční strategie

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Investování formou fondů peněžního trhu představuje konzervativní možnost zhodnocování volných úspor.  Jsou vhodné spíše pro krátkodobý časový horizont do 6 až 7 let. Hodnota těchto podílových listů by měla vykazovat spíše malý výkyv cen. Investování formou fondů peněžního trhu se dá považovat za vhodnější alternativu vkladů u bank.

Vytváříme strategické dokumenty | PwC Česká republika

Covid 69 obrací celý svět vzhůru nohama. při realizaci všech druhů investic do aktiv jsme se chtěli zaměřit na programy, které, jak se zdá, dobře bouří a již dlouhodobě pracují pro dlouhodobé investory.

Výroční zpráva Amundi Czech Republic, investiční

Pomůžeme vám zformulovat vizi a misi vaší organizace. Společně vymyslíme vrcholové a strategické cíle a navážeme na ně jednotlivé iniciativy a měřitelné indikátory. Vypracujeme implementační plán a pomůžeme s jeho řízením.

Tyto fondy investují do dluhových cenných papírů. Jejich horizont bývá z pravidla 7 – 5 let. Cílem tohoto fondu je dosáhnout stabilní míry zhodnocení. Mezi jejich druhy patří státní dluhopisy, komunální dluhopisy, korporátní dluhopisy, bankovní dluhopisy a pokladniční poukázky.  Úrokovou míru zhodnocení velmi ovlivňuje doba splatnosti dluhopisu. Míra kolísání hodnoty investice může být vyšší, než u fondů peněžního trhu a naopak nižší, než u fondů akciových.

AFAM (dříve Unie investičních společností UNIS) – samoregulační subjekt sdružující seriózní investiční společnosti, správce aktiv a řadu dalších přidružených členů.

Spolupracujeme s nejvýznamnějšími a nejsilnějšími mezinárodními finančními institucemi s kvalitní značkou a vysokým ratingem. Ale ani v těchto společnostech nejsou logicky na vrcholové úrovni veškeré produkty. Proto si jako samostatný zprostředkovatel vybíráme pouze ty nejlepší, tedy takové, které jsou pro klienty výhodné dlouhodobě. Takové produkty doporučujeme a zařazujeme do naší nabídky.

Strategie byla zpracována za využití metodiky Balanced Scorecard (BSC). Její součástí bylo zároveň zpracování metodiky měření a vyhodnocování plnění strategických cílů a návrh procesu řízení realizace. V rámci strategie RKDP byly definovány:

Depozitář – investiční společnost je povinna uzavřít depozitářskou smlouvu s bankou, kde jsou vedeny účty společnosti a obhospodařovaných fondů. Depozitář musí mít pro svou činnost svolení ČNB a spadá tedy pod její dozor. Je prostředníkem mezi ČNB a investiční společností. Kontroluje, zda investiční společnost investuje v souladu se statutem fondu a zákony. V případě rozporu má povinnost pozastavit jakoukoli transakci, jež by mohla vést k poškození podílníků a upozornit ČNB. V případě, že by depozitář svoji činnost nekonal a k poškození podílníků skutečně došlo, je za způsobenou škodu plně zodpovědný a je povinen ji podílníkům nahradit.

v životě jsem se naučil udržovat si odstup a reálně vyhodnocovat realitu. Moje hodnota je hodnotou mého názoru, který poskytuji. Nemusí se Vám na první pohled líbit ale na druhý oceníte praktičnost a efektivitu řešení …

Návrhem řešení a zprostředkováním smluv naše péče o klienta nekončí, ale začíná. Finanční trhy se neustále vyvíjí stejně jako finanční potřeby našich klientů. Proto je pro naše klienty tento pravidelný finanční servis velmi důležitý.

Akciové fondy jsou vhodné pro dlouhodobý investiční horizont, který je doporučován na 65 let a více. Míra kolísavosti může být vyšší, než u předešlých dvou fondů. Akciové fondy bývají z dlouhodobého hlediska nejvýnosnější, což bývá pro investora velmi zajímavé. Umisťují převážnou část svého majetku do akcií různých společností. Fondy mohou být zaměřeny na investice do určitých sektorů či regionů.

Legislativa v ČR je plně sladěna s legislativou zemí Evropské Unie. Hlavními dozorčími orgány jsou:
Česká národní banka (ČNB) – nejvyšší regulátor trhu a dozorový orgán ČR. Dohlíží na investiční společnosti i obchodníky s cennými papíry, uděluje či odebírá licence, vede správní řízení a v případě podezření na poškození klientů je povinna účinně zasáhnout.

Prošel jsem vzestupy a poučil se z krizových situací. To co jsem si odnesl je poučení, že zachovat si chladnou hlavu a zvolit optimální strategii v klíčových situacích je to co rozhoduje.

Vždy zvažujeme nejen současnou finanční situaci klienta, ale i budoucí klientovy potřeby v souvislostech s ostatními finančními potřebami, které každého z nás v životě potkávají. Klienti tento komplexní přístup velmi oceňují a nejčastěji s nimi řešíme tyto oblasti.

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář